ประชุมหลักสูตรระยะสั้น สาขางานเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก (Circular Economy)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) สาขาพลาสติก โดยสถานศึกษาเจ้าภาพ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขางานเทคโนโลยีขึ้นรูปพลาสติก (Circular Economy) โดยมีสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถานประกอบการร่วมดำเนินการ ครั้งที่ 1 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,272