กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (BDI Gentlemen)

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (BDI Gentlemen) ดำเนินการโดยองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,794