การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Pagamo Gamification

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Pagamo Gamification ในรายวิชา/กลุ่มวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาละระดับอาชีวศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้กับสถานศึกในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 204,273