โครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน PAGAMO Gamification

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดโครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน PAGAMO Gamification โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) กับ BORINDA TECH SERVICE 2015 Co.Ltd. ให้กับสถานศีกษาเครือข่าย

Visitors: 204,269