โครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน PAGAMO Gamification

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

โครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่าน PAGAMO Gamification เพื่อเข้าสู่ VIL CHAMP

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) กับ BORINDA TECH SERVICE 2015 Co.Ltd. ให้กับสถานศีกษาเครือข่าย 

Visitors: 200,864