Sakorn News : ว.เทคโนโลยีไทย ไต้หวัน จัดแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู้

          ที่ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู้ โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือโปรแกรม Pagamo ร่วมกับแบบเรียน ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ โดยมีดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ประธานบริษัท บรินดา เทค เซอร์วิส 2015 จำกัด กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน กล่าวเปิดการแข่งขัน สำหรับความเป็นมาของการจัดการแข่งขันดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน หรือโปรแกรม ปากาโม (Pagamo) เพื่อนำมาใช้ประยุกต์ใช้กับผู้เรียน โดยเป็นการให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมาทบทวน และสร้างแรงจูงใจในการทบทวนเนื้อหาด้วยข้อสอบ หรือการทำแบบฝึกหัด ภายใต้แบบจำลองปิดที่มีกฎตายตัว ได้แก่ การจดจำ ใช้ความจำเพื่อสร้างหรือค้นหานิยาม ข้อเท็จจริง หรือทบทวนข้อมูลที่เรียนมาก่อนหน้านี้ , การทำความเข้าใจ สร้างความหมายจากรูปแบบการใช้หลายประเภทอาจจะเป็นข้อความ ภาพ หรือการแปลความ การจำแนก และการสรุป , การประยุกต์ใช้ สามารถใช้เนื้อหาที่เรียนมาเพื่อนำไปปฏิบัติผ่านสื่อ เช่น แบบจำลอง การนำเสนอ , การวิเคราะห์ แบ่งเนื้อหาหรือแนวคิดออกเป็นส่วนย่อย ระบุความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของแต่ละส่วนและความเชื่อมโยงต่อโครงสร้างในภาพรวม, การประเมิน ใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อพิจารณาผ่านการตรวจสอบและวิจารย์, การสร้างสรรค์ รวบรวมองค์ประกอบและสร้างให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์เรียบเรียงให้เกิดรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ผ่านการ สร้าง วางแผน และการผลิตการทำงานเป็นทีม การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มแบบมีประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงาน , การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นการใช้ความคิดโดยตั้งคำถามหรือโต้แย้งนั้นๆ เพื่อเปิดแนวทางความคิดและมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งการใช้การเรียนรู้ด้วยเกม เกมจำลอง (Gamification & Game-Based Learning, Simulation Game และ Coach & Facilitator) เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยขับให้เกิดการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21 โดยเฉพาะทักษะด้านสังคมและอารมณ์ได้ การศึกษายุคใหม่นั้น นักเรียนนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีความคิดที่เติบโตมากขึ้น

Cr. สาคร เคเบิลทีวี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา


Visitors: 200,862