การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะงานกลึง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะงานกลึง

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2561  

Visitors: 204,272