การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะการวัดละเอียด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะการวัดละเอียด

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2561  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 152,318