การจัดอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

Visitors: 200,856