โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน

วันที่ 7-16 ธันวาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาไทย-ไต้หวัน ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 
กับ FOGAUNG UNIVERSITY 

@FOGUANG UNIVERSITY,TAIWAN.

Visitors: 206,794