การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฎิบัติจริง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ครูฝึกในสถานประกอบการกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฎิบัติจริง

ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) กับสถานประกอบการ

Visitors: 204,269