ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT)

วันที่ 17 มกราคม 2562

ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVT)

ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

กับ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

Visitors: 206,786