เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

Training Center by T-TECH ได้เปิดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ กำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 

ซึ่งมีเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

                (ก)   ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

                (ข)   บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                (ก)  การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

                (ข)  สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

                (ก)  การตรวจความปลอดภัย

                (ข)  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

                (ค)  การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4  การป้องกันและควบคุมอันตราย

                (ก)    การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

                (ข)    การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

                (ค)    การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

                (ง)    การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

                (จ)    การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

                (ฉ)    การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

                (ช)    การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

                (ซ)    การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

                (ฌ)   การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ระยะเวลาในการอบรม :  

  • วันเสาร์ที่ 13   และวันจันทร์ที่  17  มกราคม  2561
  • เวลา  09.00 – 16.00 น.
  • ห้องอบรม B Memorial Room ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – ไต้หวัน (บีดีไอ)
Visitors: 204,274