คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (OSH&E Committee program)

Training Center by T-TECH ได้เปิดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ     ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  กําหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

ซึ่งมีเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1  การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

             ก. แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

             ข. การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

หมวดวิชาที่  2  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

             ก. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2549

             ข. สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาที่ 3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

             ก. การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

             ข. การสำรวจความปลอดภัย

             ค. การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

             ง. การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

             จ. การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

             ฉ. การประชุมและการติดตามงาน

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ระยะเวลาในการอบรม :

  • วันศุกร์ที่  26 และวันเสาร์ที่ 27  มกราคม  2561
Visitors: 206,785