การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ BDI GROUP

Training Center by T-TECH ได้เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ BDI GROUP” ให้กับระดับผู้จัดการ ผู้บริหาร ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์การหนึ่งๆ ที่ประพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆ วัฒนธรรมองค์การที่ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้องค์การสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน    

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านด้วยกัน วัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกองค์การต้องการหน่วยงานใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี แทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กฏระเบียบอะไรมากมาย ทั้งนี้เพราะทุกคนรู้ดีว่าตนควรจะทำอะไรที่ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อลูกน้องและต่อหน่วยงาน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมขององค์กรคืออะไร
 2. การสร้างทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมของพนักงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและค่านิยมขององค์กร
 3. องค์กร/บริษัท  คาดหวังกับพนักงานไว้อย่างไร การค้นหาสมรรถนะขององค์กร
 4. การสร้างแนวความคิดใหม่ในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร
 5. การสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อลูกน้อง ได้แก่ การทำงานแบบมุ่งหวังผล  (Resalt – oriented) และการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
 6. การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน
 7. การปรับทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกน้อง           
 8. การใช้ความคิดในเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
 9. วิเคราะห์และออกแบบวัฒนธรรมองค์กร
 10. วิเคราะห์ออกแบบพฤติกรรมที่จำเป็นต่อวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด
 11. เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 12. สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.บัญญัติ บุญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร นายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียน

ระยะเวลาในการอบรม :

 • วันเสาร์ที่ 28 ,วันอาทิตย์ที่ 29 , วันจันทร์ที่  30  เมษายน  2561
Visitors: 190,424