สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1

วันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. สถานประกอบการส่งตัวแทนสอบสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1 เพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Work integrated learning (WIL)

Visitors: 206,785