คณะกรรมการตรวจความพร้อมของวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน


วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) คณะกรรมการตรวจความพร้อมของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยขออนุญาติเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

Visitors: 190,432