GSB สุดยอด SMES STARTUP ตัวจริง

GSB สุดยอด SMES STARTUP ตัวจริง

ที่มาของโครงการ

          โครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชน ได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาโครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วประเทศ กว่า 6,127 ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 13,342 คน และมีผู้ที่สนใจติดตามโครงการมากกว่า 107,000 คน ซึ่งในแต่ละปีมี Concept ในการประกวด ดังนี้

ปี 2556 โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจ สร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง และมี Innovation
ปี 2557 โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2ภายใต้ Concept แนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปี 2558 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย” ภายใต้ Concept  การพัฒนาธุรกิจจากภูมิปัญญาไทยและกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปี 2559 โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” ภายใต้ Concept ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง ส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนา และพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
ปี 2560 โครงการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต้ Concept ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง สนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเตรียมพร้อมสู่การเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และในปี 2561 ธนาคารออมสินได้จัด โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยเฟ้นหาสุดยอด SMEs Startup ทั้งแนวคิดธุรกิจ (Idea) ต้นแบบธุรกิจ (Prototype) หรือธุรกิจที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้น แล้ว (Product) เป็นธุรกิจที่มีความสุดยอดทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน ธุรกิจต้องมีความ WOW มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs หรือ Startup ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริงเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital ( VC )
 2. ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
 3. ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ

CONCEPT : ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

ทำได้เลย : เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้
ทำได้เร็ว    : ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน รวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ
ทำได้จริง : เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 2. ผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด เว้นแต่เป็นเจ้าของผลงานธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด
 4. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ
 2. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และดำเนินการดังนี้
  2.1 กรอกใบสมัคร
  2.2 จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW
  2.3 บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMVด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube  ใช้ระบบตั้งค่าแบบ  "ไม่แสดงรายการ Unlisted" และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ
   
 3. ส่งเอกสารตามข้อ2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.comและ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่นเขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 4. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 10 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 7. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 8. ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
 9. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด
 10. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานของคณะกรรมการ

 1. Market Opportunity (โอกาสทางการตลาด) : สามารถระบุปัญหา (Pain point) ที่ต้องการตอบได้อย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายความสำคัญของปัญหา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ขนาดตลาดศักยภาพในการเติบโตของตลาดได้อย่างชัดเจนทั้งในเชิงจำนวน และมูลค่า
 2. Solution Attractiveness (ความน่าสนใจของนวัตกรรม) : สามารถอธิบายคุณสมบัติ(attributes)และคุณประโยชน์ (Benefits) ที่โดดเด่นของนวัตกรรมได้อย่างชัดเจนว่าสามารถตอบโจทย์ / แก้ปัญหาได้อย่างโดนใจเหนือกว่าทางเลือกอื่นๆที่มีอย่างไร สร้างความว้าวด้วยอะไร อย่างไร
 3. Scalable Business Model (รูปแบบธุรกิจที่ขยายได้ง่ายและเร็ว) : รูปแบบการดำเนิน ธุรกิจมีวิธีการสร้างรายได้ รูปแบบการลงทุน และต้นทุนที่เหมาะสม มีวิธีการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี และมีเครือข่าย / พันธมิตรที่ช่วยให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด
 4. Social Impact (ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม) : นวัตกรรมที่สร้าง และรูปแบบธุรกิจที่ใช้สามารถช่วยแก้ปัญหา / สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติในวงกว้าง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงประโยชน์ในทางธุรกิจเท่านั้น
 5. Presentation + Q&A ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงาน และตอบคำถามต่อคณะกรรมการ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับรอบคัดเลือกในทุกรอบการแข่งขัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook, ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
 3. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
 5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
 6. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
 7. รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต       

ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน

 1. ผลงานชนะเลิศ เงินทุน 1,000,000 บาท
 2. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 500,000 บาท
 3. ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุน 200,000 บาท
 4. ผลงานชมเชย 7 ผลงาน เงินทุนผลงานละ 100,000 บาท
 5. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนผลงานละ 5,000 บาท
 6. ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) 3 ผลงาน เงินทุน ผลงานละ 50,000 บาท
 7. ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน เงินทุน ผลงานละ 30,000 บาท

* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อ และ/หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

** ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (ตามข้อ 1 - 4) จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startupเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม >>> https://gsb100tomillion.com

Visitors: 200,859