เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ทาง http://www.otepc.go.th/ และ http://www.lawamendment.go.th/ และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้

  1. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน: โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย (ที่อยู่ "ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการดุสิต กรุงเทพฯ 10300" วงเว็บมุมซองว่า "แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ....."
  2. ยื่นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง: ณ ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
  3. ทางโทรสาร: หมายเลข 0-2280-2839
  4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: Legal.OTEPC@gmail.com ทั้ง โปรดระบุชื่อและนามสกุลจริงพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในจดหมายอิทรอนิกส์ด้วย
  5. ทางเว็บไซต์: http://www.lawamendment.go.th/
Visitors: 162,996