สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านหลักการวางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ เข้าใจหลักการ กระบวนการการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน การเขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก การสร้างเว็บไซต์พื้นฐาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ End Use  เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

Visitors: 97,047