ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


  • (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา (2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย...

  • (1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา (2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา (3) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษา ให้คำปรึ...

  • (1) ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (2) ประสานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานใน...

  • (1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ (2) จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบ...

  • (1) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่มการทำบัตรประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา (2)...

  • (1) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี (2) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการตามแนวพระราชดำริอื...
Visitors: 206,785