ฝ่ายบริหารทรัพยากร


  • (1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (2) จัดทำหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารจัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะด...

  • (1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ (2) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา (3) จัดทำแผนและดำเนินการ...

  • (1) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงินการนำฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษา (2) รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงา...

  • (1) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชี (2) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลา (3) ควบค...

  • (1) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ (2) จ้ดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา (...

  • (1) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา (2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (3) ควบคุมด...

  • (1) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ (3) ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับ...

  • (1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป (2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในแล...
Visitors: 206,786