สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.


  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการออกแบบผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์อะลูมิ...

  • สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระ...

  • สาขาวิชาการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผนดำเนินงานจัดการและพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบร...

  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลัก...

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ ...


Visitors: 152,727