สาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.


 • Yellow Shape Games and Recreation Logo T-Shirt (10).png
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส...

 • Yellow Shape Games and Recreation Logo T-Shirt (9).png
  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผนดำเนินงานจัดการและพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึง...

 • Yellow Shape Games and Recreation Logo T-Shirt (12).png
  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านวางแผน และ การบริหารงานคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน...

 • Yellow Shape Games and Recreation Logo T-Shirt (7).png
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านหลักการวางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักกา...


Visitors: 206,786