สาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.


  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส...

  • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผนดำเนินงานจัดการและพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึง...

  • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านวางแผน และ การบริหารงานคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน...

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านหลักการวางแผน ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักกา...


Visitors: 152,318