ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

        บริษัท B.D.I โดยการนำของคุณสุธรรม จางขจรศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัย) ผู้ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้เห็นคุณค่า ของแรงงานไทย ตลอดจนคนไทยและแผ่นดินไทยที่ได้ทำให้ ชาวไต้หวันได้มีโอกาสมา ประกอบอาชีพจนเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของประเทศ ประธานกรรมการบริษัท B.D.I คุณสุธรรม จางขจรศักดิ์และคณะ จึงได้พิจารณาที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพในระบบ โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานยังประเทศไต้หวันให้มีศักยภาพสูงสุดขึ้น อีกทั้งเพื่อพัฒนาฝีกอบรมให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ของท่านให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงานสูงขึ้น การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DualVacational Training ) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมากกว่า 100 แห่งดำเนินการภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทกรุงเทพ ไดแคสซ์ติ่ง แอนด์อินแจ็กชัน จำกัด (B.D.I Group) ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

        1. จัดตั้งสถานศึกษา เพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับ ปวช. และปวส. ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต้องการ

        2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างฝีมือที่อยู่ในโรงเรียนอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาระดับฝีมือให้สูงขึ้นโดยรับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

        3. ฝึกอบรมเตรียมบุคลากรช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ก่อนไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายใน และนอกประเทศ

Visitors: 190,349