เกี่ยวกับเรา

      

 ในปี 2556 ทางวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคคลากรวิศวกรสายปฏิบัติ โดยเน้นงานนวัตกรรม เทคโนโลยี BDI มีโครงสร้างจัดการเรียนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และขยายการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี 2558 โดยมีความร่วมมือกับ Minghsin University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

        วิทยาลัยมีคณาจารย์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นผู้ให้การศึกษากับนักเรียนทุกคนทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมีทีมคณาจารย์ 

และผู้เชี่ยวชาญจาก BDI Group รวมทั้งสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

        วิทยาลัยมีศูนย์ฝึกอบรมการผลิตหุ่นยนต์ (Robot) ทั้งในรูปแบบการแข่งขันระดับนานาชาติและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 

BDI Technology

        BDI Group : ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อส่งจำหน่ายทั่วโลก โดยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใช้ระบบควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้งานหุ่นยนต์ (Robot) ในกระบวนการผลิต 

ผู้เรียนระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี BDI

        วิทยาลัยมีนวัตกรรมการเรียนรู้การสอน T-TECH Model ที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การเรียนรู้ 

แบบ Learning by doing, Project Based Learning, Work Based Learning เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

        เป็นสถานศึกษาที่มุ้งเน้นการเรียนแบบ Project Based Learning, Work Based Learning และ Learning By Doing โดยเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติงานเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง โดยมีบริษัทชั้นนำของประเทศเข้าร่วมจัดแผนการเรียนรู้ การสอนในระบบทวิภาคี

Visitors: 206,785