การเสวนา ‘’การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรม

การเสวนา ‘’การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรม 4.0’’

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ กลุ่มบริษัท บีดีไอ กรุ๊ป

5 เมษายน 2564

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ชั้น 5

Visitors: 200,856