ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์

MOLD-TECH Learning Center

โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) "โครงการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์" มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม สร้างสรรค์โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 ประวัติความเป็นมา "วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)"

           วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) โดยการนำของคุณสุธรรม จางขจรศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัย) ผู้ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้เห็นคุณค่าของแรงงานไทย ตลอดจนคนไทยและแผ่นดินไทยที่ได้ทำให้ชาวไต้หวันได้มีโอกาสมาประกอบอาชีพจนเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของประเทศ ประธานกรรมการบริษัท B.D.I คุณสุธรรม จางขจรศักดิ์และคณะ จึงได้พิจารณาที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพในระบบ โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไทยที่เดินทางไปยังประเทศไต้หวันให้มีศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อพัฒนาฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงานสูงขึ้น การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทกรุงเทพ ไดแคสซ์ติ่ง แอนด์ อินแจ๊กชัน จำกัด (B.D.I Group)

วัตถุประสงค์หลัก

  1. จัดตั้งสถานศึกษาเพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต้องการ
  2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างฝีมือที่อยู่ในโรงเรียนอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาระดับฝีมือให้สูงขึ้นโดยรับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
  3. ฝึกอบรมเตรียมบุคลากรช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ก่อนไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

ประวัติความเป็นมา "ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์"

           โครงกาารความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) "โครงการศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์" เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียนและงานวิจัยอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ และยังเป็นการฝึกให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง และส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษามีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

ปรัชญา

           มุ่งมั่นให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม สร้างสรรค์โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วิสัยทัศน์

           มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการยอมรับในความเป็นผู้นำด้านการผลิตครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

พันธกิจ

  1. การวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
  2. การให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการ
  3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมและสัมนา
  4. เผยแพร่เอกสารสิ่งพิพ์ เช่น งานวิจัยและพัฒนาคู่มือการทำงานในโรงงาน
  5. การสนับสนุนการผลิตครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
Visitors: 85,071