ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมาย โทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ 

โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 

มีประสบการณ์ในงานช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี / 

ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชม. / 

มีประสบการณ์จากการฝึก หรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 250 ชม. / 

เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม. 017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) เลขที่ กท18161002 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )

2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)

หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์ ) กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

Visitors: 85,065