งานการเงิน

(1)    จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงินการนำฝากเงิน การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษา

(2)    รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบ รายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา

(3)    ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(4)    เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบ

(5)    ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(6)    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7)    จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8)    ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 85,065