งานบุคลากร

(1)    แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

(2)    จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

(3)    จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

(4)    ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา

(5)    ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

(6)    ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การออกหนังสือรับรอง เป็นต้น

(7)    การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

(8)    การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

(9)    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

(10)   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

(11)    ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(12)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 85,068