สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของการจัดการทั่วไป ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการจัดการทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ในระดับเทคนิคปฏิบัติงานการจัดการ วางแผนและการจัดระบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ทั้งนี้นักศึกษายังได้ ปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป ในสถานประกอบการ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง   เปิดธุรกิจส่วนตัว   ร้านกาแฟ   เป็นต้น

Visitors: 85,067