สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้า   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย นักศึกษาจะได้ฝึกการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบ การเขียนแบบ  การประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า การควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า การเขียนคำสั่งและโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การออกแบบและควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีแสงแสว่างในรูปแบบของ LED (light-emitting diode) ทั้งนี้นักศึกษายังได้ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารในอาคารขนาดใหญ่ ขณะนี้ผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้หลากหลายทั้ง ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนซ่อมบำรุงหรือส่วนผลิต ทำงานกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

Visitors: 85,065