สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการออกแบบผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์อะลูมิเนียม เลือกใช้เครื่องมือในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกและอะลูมิเนียม  เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ การควบคุมกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า และการวางแผนการผลิต เครื่องมือที่ต้องศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือตัด เครื่องมือนำทางและจับยึดชิ้นงาน แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น นักศึกษาจะได้ฝึกการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ดังกล่าว โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เครื่องจักรที่ใช้ผลิตชิ้นงานจริง เช่น Plastic Injection Machine และวิทยาลัยมีซอฟท์แวร์ Moldex 3D ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาในการผลิต นอกจากนั้นนักศึกษายังจะได้ใช้เครื่องทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เหมือนกับการทำงานในโรงงานอีกด้วย ขณะนี้ผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Visitors: 85,071