สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี  

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านการวางแผนดำเนินงานจัดการและพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ วางแผน จัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานได้อย่างเหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการงานอาชีพได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินครบทั้งวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วางแผน ดำเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นักศึกษายังได้ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพในงานบัญชี ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ พนักงานเอกชน(บริษัท,ห้างร้าน) หรือ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานธนาคาร ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

Visitors: 85,065