สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ในด้านวางแผน และ การบริหารงานคุณภาพ การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การวางแผนปฏิบัติงานขายสินค้าหรือบริการ ประเมินผลและรายงานการขายการหาข้อมูล ประเมินผล รายงานผลข้อมูลการตลาดและนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด การเขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ การเลือกตลาดเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างสรรค์งานโฆษณา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า และพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพขายการความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการ ทั้งนี้นักเรียนยังได้ ใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในฐานะนักการตลาด ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง   เปิดธุรกิจส่วนตัว   ร้านกาแฟ   เป็นต้น

Visitors: 85,067