สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนให้มีความรู้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติกและอะลูมิเนียม  เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ มีความรู้ในกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า เครื่องมือที่ต้องศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือตัด เครื่องมือนำทางและจับยึดชิ้นงาน แม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น นักเรียนจะได้ฝึกการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังกล่าว โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เครื่องจักรที่ใช้ผลิตชิ้นงานจริง เช่น Plastic Injection Machine ให้นักเรียนได้ฝึกฝนในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเรียนรู้ปัญหาในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนั้นนักเรียนยังจะได้ใช้เครื่องทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ เหมือนกับการทำงานในโรงงานอีกด้วย ขณะนี้ผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชานี้กำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพราะเป็นผู้ที่ทักษะมีความรู้ความสามารถตรงด้านผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถทำงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Visitors: 85,067