ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา ระดับชั้น ปวช.

 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นการผ...
 • สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้...
 • สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้ม...
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มุ่งเน้...

สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน...
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศ...
 • สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการบัญชี เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีความรู...
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้ม...
Visitors: 85,067