ข้อมูลสถานศึกษา

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน

ความหมาย

          ตัวแรกศิลปแบบจีนไต้หวัน   ตัวที่สองศิลปแบบไทย  ตัวที่สามศิลปแบบสากล  อันหมายถึงความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติเพื่อพัฒนาที่ก้าวไกล

สีประจำสถาบัน

          พื้นสีเหลืองทอง คือ ความสมาน สามัคคี เป็นมิตร มีไมตรีกับทุกคนในสังคม ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาคน และสังคม ประเทศชาติ  

          พื้นสีน้ำเงิน คือ ตัวแทนของการยึดมั่นในสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของปวงชนชาวไทย

          สีขาว คือความรักในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยปราศจากอคติ

          ตัวเฟืองทอง คือความรุ่งเรือง ก้าวหน้า พัฒนางานอาชีวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

          สีเลือดหมู คือ สีแห่งสายโลหิต เหล่าลูกพระวิษณุกรรม และสืบสานงานอาชีพด้านทั้งหลาย

          ตัวอักษรภายในเฟือง คือ สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างชาติ

        บริษัท B.D.I โดยการนำของคุณสุธรรม จางขจรศักดิ์ (ประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ) ผู้ซึ่งได้เข้ามาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้เห็นคุณค่า ของแรงงานไทย ตลอดจนคนไทยและแผ่นดินไทยที่ได้ทำให้ ชาวไต้หวันได้มีโอกาสมา ประกอบอาชีพจนเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของประเทศ ประธานกรรมการบริษัท B.D.I คุณสุธรรม จางขจรศักดิ์และคณะ จึงได้พิจารณาที่จะจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพในระบบ โรงเรียน-โรงงาน (ทวิภาคี) เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานยังประเทศไต้หวันให้มีศักยภาพสูงสุดขึ้น อีกทั้งเพื่อพัฒนาฝีกอบรมให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ของท่านให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงานสูงขึ้น การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทที่ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทยมากกว่า 100 แห่งดำเนินการภายใต้การนำของกลุ่มบริษัทกรุงเทพ ไดแคสซ์ติ่ง แอนด์อินแจ็กชัน จำกัด (B.D.I Group) ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทเปเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

        1. จัดตั้งสถานศึกษา เพื่อผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ระดับ ปวช. และปวส. ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต้องการ

        2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและยกระดับช่างฝีมือที่อยู่ในโรงเรียนอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาระดับฝีมือให้สูงขึ้นโดยรับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

        3. ฝึกอบรมเตรียมบุคลากรช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ก่อนไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายใน และนอกประเทศ

 

        BDI Group : ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อส่งจำหน่ายทั่วโลก โดยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใช้ระบบควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีการใช้งานหุ่นยนต์ (Robot) ในกระบวนการผลิต ผู้เรียนระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ต้องเรียนรู้กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี BDI

 

        วิทยาลัยฯ มีนวัตกรรมการเรียนรู้การสอน T-TECH Model ที่เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญใช้การเรียนรู้ แบบ Learning by doing, Project Based Learning, Work Based Learning เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 

        วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เป็นสถานศึกษาที่มุ้งเน้นการเรียนแบบ Project Based Learning, Work Based Learning และ Learning By Doing โดยเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติงานเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง โดยมีบริษัทชั้นนำของประเทศเข้าร่วมจัดแผนการเรียนรู้ การสอนในระบบทวิภาคี และจัดการเรียนการสอนเฉพาะเจ้าของสถานประกอบการและพนักงานสามารถเทียบโอนประสบการณ์ในแต่ละรายวิชาจนจบหลักสูตร

         ในปี 2556 ทางวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคคลากรวิศวกรสายปฏิบัติ โดยเน้นงานนวัตกรรม เทคโนโลยี BDI มีโครงสร้างจัดการเรียนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และขยายการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี 2558 โดยมีความร่วมมือกับ Minghsin University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งวิทยาลัยฯ มีคณาจารย์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเป็นผู้ให้การศึกษากับนักเรียนทุกคนทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมีทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก BDI Group รวมทั้งสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ยังมีศูนย์ฝึกอบรมการผลิตหุ่นยนต์ (Robot) ทั้งในรูปแบบการแข่งขันระดับนานาชาติและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

 

"ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

“Empowering  Highly Skilled Technical Expertise-based on Morale and Technology”

มุ่งมั่น พัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยการจัดการธุรกิจ เน้นสมรรถนะวิชาชีพและนวัตกรรม

          T = TEAMWORK  

          T = Technology

          E = Empowerment

          C = Competency

          H = Honor

          B = Business Mindset

          D = Dual Vocational Training

          I = Innovation

สุภาพบุรุษ BDI (BDI Gentlemen) โดยนักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นำ (Leadership) ดังนี้

  1. มีความกตัญญู (Grateful)
  2. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
  3. มีวินัย (Discipline)
  4. มีน้ำใจต่อกัน (Generous)
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
  6. มีความตรงต่อเวลา (Punctual)
  7. มีความอดทน (Patient)
  8. มีความซื่อสัตย์ (Honesty)
  9. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
Visitors: 85,065