dot dot

  

 

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันและความหมาย
 
 สีประจำสถาบัน
 1. พื้นสีเหลืองทอง คือ ความสมาน  สามัคคี   เป็นมิตร   มีไมตรีกับทุกคนในสังคม  ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยกันพัฒนาคน  และสังคม  ประเทศชาติ 
2. พื้นสีน้ำเงิน คือ ตัวแทนของการยึดมั่นในสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของปวงชนชาวไทย 
3. สีขาว  คือความรักในความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โดยปราศจากอคติ
4.ตัวเฟืองทอง  คือความรุ่งเรือง  ก้าวหน้า  พัฒนางานอาชีวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
5. สีเลือดหมู  คือสีแห่งสายโลหิต  เหล่าลูกพระวิษณุกรรม  และสืบสานงานอาชีพด้านทั้งหลาย 
6. ตัวอักษรภายในเฟือง  คือสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างชาติ

ตัวแรกศิลปแบบจีนไต้หวัน   ตัวที่สองศิลปแบบไทย  ตัวที่สามศิลปแบบสากล  อันหมายถึงความร่วมมือทางการศึกษานานาชาติเพื่อพัฒนาที่ก้าวไกลหน้า 1/1
1
[Go to top]