dot dot

 ตรวจการฝึกงานของนักศึกษาทวิภาคี
ตัวแทนบริษัทต่างๆที่เข้ามาคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ(MOU)
ระยะเวลาฝึกงาน ปีการศึกษา 2556(ทุกสาขา)
หน้า 1/1
1
[Go to top]