dot dot

วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการรับเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษา

ข้อมูลของสถานประกอบที่ได้ทำความร่วม MOU

บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด

บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด 

บริษัท ซีวีก้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เค.เลเซอร์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

 

 

 ตรวจการฝึกงานของนักศึกษาทวิภาคี
ตัวแทนบริษัทต่างๆที่เข้ามาคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ(MOU)
ระยะเวลาฝึกงาน ปีการศึกษา 2556(ทุกสาขา)
หน้า 1/1
1
[Go to top]