dot dot
การเข้าค่ายลูกเสือ ปวช.1 article

เมื่อมาถึงค่ายลูกเสือ กิจกรรมแรกคือการเดินทางไกล

พิธีเปิดกองลูกเสือพร้อมการบรรยายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

เข้าแถวกลางแจ้งและพิธีเปิดกองหน้าเสาธง

การเข้าฐานฝึกการผูกเงื่อนต่าง ๆ

การฝึกระเบียบเตรียมความพร้อมก่อนรับประทานอาหาร

พิธีประดับแถบ 3 สีในรอบค่ำ

กิจกรรมสาธิตการยิงปืนโรมันที่เหล่าลูกเสือได้ใช้ทักษะในการผูกเงื่อนมัดเอาไม้เป็นป้อมปืน

กิจกรรมการเสี่ยงภัยตามฐานต่าง ๆ

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา

กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ

 
ข่าวสารภายในโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศครูฝึกสอนภาษาจีน
ผู้บริหารดีเด่น
ครูดีเด่น
งานวันเด็ก 58
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ
งานวันพ่อ
บริการชุมชน
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศึกษาดูงานด้านอาคารสถานที่
อบรมจัดทำแผนบูรณาการ
ลอยกระทง
โครงการคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต
ประชุมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง
กิจกรรมหน้าเสาธง
พิธีเปิดงาน Big Cleaning & Free Day
กิจกรรมหน้าเสาธงวัน Big Cleaning & Free Day
Big Cleaning & Free Day
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
Road Map การขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(BDI) สู่สากล
วันปิยะมหาราช
การประชุม JFCCT
JFCCT
เยี่ยมชม BAE
ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการ
ประเพณีงานรับบัว
โครงการอบรมครูประจำปีครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 (ภายนอก)
โครงการอบรมครูประจำปีครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 (ภายใน)
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ตลาดนัดแรงงาน
งานวันแม่
ธรรมกระจ่าง 3
ถวายพระพร
ตรวจสุขภาพประจำปี 57
Professor จากมหาวิทยาลัยหมิงฉวน
อบรม sisa 2
พิธีแห่เทียนพรรษา
หล่อเทียนพรรษา
ต้อนรับครูจีน
Free day
โครงการ องค์กรแห่งความผาสุก
วันไหว้ครู
วันสุนทรภู่
ดูงานนอกสถานที่
นิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สพป.สป2.
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Tarining Center
ปฐมนิเทศ
สอบคัดเลือก
ร่วมแสดงความยินดี article
เทศกาลสงกรานต์
งานรับใบประกาศ
เหล่าซื่อ
ท่านประธานตรวจวิทยาลัย
ปัจฉิมครูจีน
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารและครูดีเด่น article
5 ส.
ดูงานนอก
ปัจฉิมนิเทศ
ทักษะวิชาชีพ
ศูยน์ฝึกอาชีพ
อบรม 5 ส. article
ทักษะชีวิต
การประชุมการนิเทศการสอนครูจีน article
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
วันครู article
ครูดีเด่น
ครูดีเด่น
กิจกรรมหน้าเสาธง
เตรียมความพร้อม article
ปีใหม่
อ่านเพิ่ม article
งานปีใหม่ article
กีฬาสี
โอนย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง article
กำหนดการเปิดภาคเรียน
สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
งาน BDI Group Grand opening
อบรมครูและบุคลากรประจำปี 2556
ธรรมกระจ่าง 1 (ปวชปีที่ 1 )
ท่องคัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี1
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) เปิดรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา article
ผู้บริหารและครูดีเด่น
ต้อนรับวันตรุษจีน article
งานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู article
ชั้นธรรมะกระจ่าง รุ่น 6 article
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2556 article
การประชุมผู้บริหารและครูวิทยาลัยเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 38
การประกันคุณภายภายใน article
การบรรยายคุณธรรมเยาวชน
งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน article
อบรมครูประจำปี ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2556 article
วันพ่อแห่งชาติ article
การตรวจประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 article
ต้อนรับรองฉันทนา โพธิครูประเสริฐ article
More
More
ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
คนเก่ง T-TECH
โครงการบริการสร้างวิทยากรทางธรรมสำหรับโรงเรียนในความร่วมมือ article
ประเพณีงานรับบัว
ท่านประธานตรวจวิทยา
วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 56 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
Headline
สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมและสังคม T-TECH
ฝึกวิชาทหาร เขาชนไก่ article
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ article