dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางาน ระดับชั้น ปวช.
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
bulletสาขาวิชาไฟฟ้า
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญชี
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที่
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษา
bulletงานปกครอง
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชาการ
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอน
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletเอกสารดาวน์โหลด
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
มุมคำถาม
dot
เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

บันทึกการตักเตือน >>> Download

 

การเขียนโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการครู >>> Download

คู่มือการเขียนโครงการระดับประกาศนียบัตร >>> Download

 

การเขียนวิจัย

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย >>> Download

 

การรับรอง

แบบฟอร์มการรับรอง >>> Download