dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นมา
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษา
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางาน ระดับชั้น ปวช.
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้น ปวส.
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
bulletสาขาวิชาไฟฟ้า
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญชี
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที่
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษา
bulletงานปกครอง
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชาการ
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอน
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไทย-ไต้หวัน
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหลด
dot
bulletเอกสารดาวน์โหลด
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
มุมคำถาม
dot
วิทยาลัยฯ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 article

วันที่ 30 พ.ค. 61 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่

1. นายจรินทร์ หลังสัน  ผู้อำนวยการ        ประธานกรรมการฯ

2. นางอุบล สารากิจ     รองผู้อำนวยการ   กรรมการ

3. นายศักดิ์ ศศิกุลกมล ครูเชี่ยวชาญ        กรรมการ/เลขานุการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓ article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒ article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ article
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร article
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม article
กำหนดการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร WIL : Work Integrated Learning ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) article
BDI Group Training Center article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร WIL : Work Integrated Learning ปีการศึกษา 2562 article
เรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2561 article
กิจกรรม "ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด" ในโครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี article
GSB สุดยอด SMES STARTUP ตัวจริง article
คณะกรรมการตรวจความพร้อมของวิทยาลัยฯเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน article
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ FO GOUNG University และกลุ่ม ECO School article
สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.1/ปวส.1 article
บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวส.1 article
BDI GROUP Talent New Generation article
รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ เยาวชน คนทำดี กับมูลนิธิเอสซีจี article
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ BDI GROUP article
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (OSH&E Committee program) article
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน article
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร article